Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                       

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoza    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologia şi unităţile de măsurare

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Serviciile noastre

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 | Principală DMCM  | CMCAARM | CMCAS CMCS | CAFC | CMEIMI | GE | MC |

CENTRUL MONITORING AL CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ (CMCAS)

Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă (CMCAS) şi-a început activitatea în anul 1964, avînd ca preocupare principală supravegherea calităţii apei rîurilor transfrontiere Nistru şi Prut din punct de vedere hidrochimic. Monitorizarea hidrobiologică a apelor de suprafaţă pe teritoriul republicii, a fost iniţiată în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începînd cu anul 1976 cu scopul conturării mai pregnante a evaluării calităţii apei din ecosistemele acvatice examinate, întru-cît specificul biomonitoringului  constă în posibilitatea de a furniza informaţia relevantă asupra calităţii apei într-un timp scurt şi cu mijloace modeste.

În prezent, CMCAS şi-a extins activitatea prin efectuarea observaţiilor sistematice asupra calităţii apelor de suprafaţă în 72 secţiuni de monitoring, amplasate pe 34 rîuri mari şi mici, 6 bazine de acumulare şi 2 lacuri naturale. Sunt analizaţi 73 parametri hidrochimici (indicatori fizico-chimici, indicatori ai regimului de oxigen, elemente biogene, metalele grele, poluanţii organici, pesticidele organoclorurate şi hidrocarburi poliaromatice)  şi 6 grupe de elemente hidrobiologice (fitoplanctonul, inclusiv clorofila a, zooplanctonul, fitobentos, macrozoobentos, macrofite şi microbiologia acvatică), astfel implementînd directivele europene: DCA 60/2000 şi Directiva 2013/39/UE.

În procesul de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă sunt implicaţi circa 14 colaboratori ce posedă studiile corespunzătoare şi experienţă înaintată de activitate în domeniu.

În conformitate cu Acordul bilateral dintre Republica  Moldova şi România (Administraşia Naţională Apele Române"), CMCAS efectuează investigaţii asupra calităţii apei r. Prut în 7 secţiuni de monitoring, stabilite de comun acord, după 26 indicatori hidrochimici şi 3 grupe de elemente hidrobiologice.

La fel rămîne actual şi Acordul bilateral dintre Republica Moldova şi Ucraina, în cadrul căruia se efectuiază schimbul reciproc de informaţie cu privire la calitatea apei r. Prut şi Nistru în secţiunile transfrontiere.

În cadrul Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, se realizează monitoringul în 5 secţiuni stabilite ale Reţelei Transnaţionale de Monitoring după 73 parametri hidrochimici şi 5 indicatori hidrobiologici.

În scopul avertizării despre poluarea transfrontalieră în bazinul fl. Dunărea, a fost instituit sistemul de alertă AEWS (Accident Emergency Warning System)care este viabil, activează 24/24 ore şi este eficient în cazul unui risc de poluare a cursurilor de apă transfrontaliere din districtul hidrografic al fl. Dunărea, precum şi atunci cînd sunt depăşite nivelurile de pericol sau concentraţia maximă admisibilă pentru substanţe periculoase. AEWS trimite mesaje de avertizare internaţionale către ţările din aval care pot fi supuse riscului de poluare. Această intervenţie ajută autorităţile să întreprindă măsuri urgente de protecţie a mediului şi a populaţiei. AEWS operează cu o reţea de Centre Informaţionale de Alertă (PIAC) în fiecare din ţările participante. Aceste centre sunt formate din trei unităţi de bază:

  •   Unitatea de Comuni (funcţionează 24 ore pe zi) care trimite şi primeşte mesaje de avertizare;

  •   Unitatea de Experți evaluează impactul transfrontalier posibil al oricărui accident;

  •   Unitatea de Decizie decide cînd avertismentele internaţionale pentru a fi trimise.

Prima etapă a AEWS a intrat în funcţiune în aprilie 1997 în Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia, Germania, Ungaria, România, Slovacia şi Slovenia. Ucraina şi Republica Moldova au intrat în sistemul de alertă în 1999, Bosnia şi Herţegovina, Republica Serbia   în 2005. În Republica Moldova acest Centru Informaţionale de Alertă este amplasat în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi îşi onorează obligaţiunile de rînd cu ţările bazinului fl. Dunărea privind avertizarea ţărilor din aval cu privire la declanşarea accidentelor transfrontaliere cu întreprinderea măsurilor urgent şi corecte de protecţie a mediului şi populaţiei.

Anual CMCAS participă la testarea internaţională de laborator (Qualco Danube) cu Centrul Internaţional Educaţional de Cercetări din Wessling, Ungaria, care demonstrează  nivelului de profesionalism, competitivitate şi veridicitate a analizelor efectuate în laborator.

Datorită extinderii cooperării şi implicării în proiectele internaţionale, a fost posibil de  completat şi înzestrat laboratorul centrului de monitoring cu echipament şi utilaj analitic modern, iar specialiştii implicaţi în analizele respective şi-au perfecţionat profesionalismul în instituţiile europene de profil.

Aceste performanţe de iniţiere a procesului de raliere la cerinţele şi standardele internaţionale au permis evaluarea, certificarea şi acreditarea potenţialului uman şi tehnic la standardul  european de calitate SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.

CMCAS acordă  servicii privitor la gradul  de  poluare  al apelor  de  suprafaţă  şi celor  potabile tuturor  instituţiilor sau persoanelor fizice cointeresate, în termeni şi  la nivel  calitativ.

       

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite