Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro  en  ru Principal                                                                                                                                                                         

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului  

| Principală DMCM  | CMCAARM | CMCAS CMCS | CAFC | CMEIMI | GE | Managementul Calităţii |

MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Pentru a funcționa cu succes, Direcția Monitoring a Calității Mediului a implementat, a stabilit, documentează și menține un sistem de management al calității pentru activitatea sa. Eficacitatea acestuia este îmbunătățită și se perfecționează continuu în conformitate cu cerințele standardului internațional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, în scopul respectării practicii profesionale stabilite de către cerințele Centrului Național de Acreditare.

Pentru măsurarea calităţii serviciilor și pentru a dezvolta un set comun şi unitar de principii şi proceduri aplicate sînt utilizate standarde de calitate.

 

Obiectivele Sistemului de Management:

  • Formularea clară a politicii calităţii;

  • Motivarea și perfecționarea continuă a nivelului de practică profesională a personalului care participă la realizarea încercărilor, familiarizarea acestuia cu documentaţia referitoare la Sistemul de Management și implementarea politicilor şi procedurilor în activitatea acestuia;

  • Cunoaşterea şi respectarea documentelor normative şi legislative în vigoare;

  • Asigurarea cu echipament de eşantionare, măsurare şi încercare, precum şi crearea condiţiilor de mediu optime realizării încercărilor;

  • Sporirea continuă a performanțelor și a satisfacției clienților și a altor parți cointeresate;

  • Efectuarea analizei periodice a sistemului de management, cu scopul îmbunătăţirii acestuia;

  • Dezvoltarea armonioasă, multilaterală şi integrală a Direcţiei în raliere cu normele, standardele şi cerinţele internaţionale;

  • Acreditarea laboratoarelor de încercări şi respectarea cerinţelor Centrului Naţional de Acreditare.

Documentaţia Sistemului de Management al Calităţii este reprezentată prin Manualul calităţii, proceduri ale sistemului de management (PSM), proceduri operaționale (PO), documente necesare pentru a asigura planificarea şi controlul eficient al activității, înregistrări ale calităţii documente normative și ghiduri.

 

Contacte:    
Managerul Calităţii   tel: (022) 57-38-16
    e-mail: dmcm.manager.calitate@gmail.com

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinauu
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite