Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

  Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

| Principală DMCM  | CMCAARM | CMCAS CMCS | CAFC | CMEIMI | GE | MC |

 

CENTRUL MONITORING AL CALITATII SOLULUI (CMCS)

Centrul de Monitoring al Calităţii Solului (CMCS) activează o perioadă de circa 30 de ani. Este acreditat în sistemul naţional de acreditare al Republicii Moldova şi corespunde cerinţelor SR SM EN 17025:2006, certificat de acreditare ¹ SNA MD CAECP LÎ 01 220 din 23 februarie 2010, valabil pînă la 22 februarie 2014.

CMCS urmăreşte dinamica poluării solului şi posedă o reţea de monitorizare a terenurilor agricole, terenurilor paşaportizate din cadrul oraşelor, solurilor situate în apropierea drumurilor cu intensitate de circulaţie diferită, terenurilor de fon ce n-au fost supuse poluării antropogene, solurilor din vecinătatea depozitelor cu pesticide, terenurilor adiacente substaţiilor sistemului electroenergetic contaminate cu BPC-uri, aluviunilor acvatice din bazinele situate pe teritoriul RM, cît şi studierea migrării poluanţilor.

Monitorizarea se efectuează pe intervale de 4-5 ani în scopul determinării:

 • Poluanţilor organici – clororganici, fosfororganici, pesticide simmtriazinice şi altele, bifenili policloruraţi (BPC), hidrocarburi poliaromatice, compuşi organici volatili etc.;

 • Poluanţi anorganici – formele totale şi mobile ale metalelor grele, nitraţi, fosfaţi, sulfaţi etc.;

 • Electroconductibilitatea (salinitatea) şi aciditatea solului;

 • Caracteristicilor fertilităţii solului, ce includ analiza următorilor parametri: agrochimici (pH, substanţe organice, aciditatea de schimb); macroelemente (azot nitric, azot amoniacal, fosfor mobil şi total, potasiu mobil, calciul şi magneziul de schimb, azot total); microelemente - cupru mobil, zinc mobil, mangan mobil;

CMCS este dotat cu echipament modern ce permite utilizarea metodelor performante de analiză:

 • HP 6890 – cromatograf ce efectuează analiza prin intermediul Detectorului Captare de Electroni (ECD), Detector Azot Fosfor (NPD) şi Detector de Ionizare în Flacără (FID);

 • AT 7890 A – cromatograf dotat cu Detector Selectiv de Masă;

 • AT 1200 – cromatografie în fază lichidă cu detecţie prin spectrometrie în domeniul ultraviolet – vizibil;

 • SOLAAR 969, SOLAAR 969Z – absorbţie atomică în flacără şi în chiuvete de grafit.

Cercetarea tuturor parametrilor se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare (ISO, EPA, ÌÓ, ÃÎÑÒ etc.). Calificarea înaltă a angajaţilor, care au trecut stagierea în instituţiile de profil europene, cît şi dotarea laboratoarelor cu tehnică performantă asigură o veridicitate şi o precizie înaltă a rezultatelor.

Pentru asigurarea autenticităţii datelor obţinute, CMCS participă la exerciţiile de intercomparare în determinarea compuşilor organocloruraţi, organizate în cadrul UNEP’s Regional Seas Programme.

În conformitate cu Hotărîrea guvernului nr. 81 din 2 februarie 2009 şi Regulamentul privind BPC, aprobat prin această hotărîre, în prezent în Republica Moldova se desfăşoară lucrările de inventariere la scară naţională a BPC la care participă şi CMCS.

Mai mult de 10 ani centrul participă la diverse proiecte printre care:

 • 1997 – 1998EU TACIS project “Accident Emergency Warning System and Monitoring Laboratory and Information Management for the Ukrainian and Moldavian Parts of the Danube River Basin”

 • 1999 – 2000EU TACIS Project EnvReg 9701 “Prut River Water Management”

 • 1999 – 2000EU TACIS Project EnvReg 9705 “Vulcanesti Pesticide Dump Site Investigation”, Component 2.

 • 2000 – 2001EU TACIS Project “Prut River Tributaries”

 • 2002 – 2004 – GEF-PPG Project TF051208 “Enabling Activities Related to the Implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in the Republic of Moldova”

 • 2005 – 2007 – GEF Persistent Organic Pollutants (POPs) Stockpiles Management and Distraction Project, Moldova

În conformitate cu Convenţia de la Stockholm, CMCS se ocupă de monitorizarea poluanţilor organici persistenţi (POPs), ce are ca scop protecţia  mediului ambiant şi a sănătăţii populaţiei.

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite