Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                        

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului  

 | Principală DMCM  | CMCAARM | CMCAS CMCS | CAFC | CMEIMI | GE | MC |

CENTRUL DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE (CAFC)

     

                

Centrul de Analize Fizico-Chimice (CAFC)   este  o  subdiviziune  operativă  şi efectuează analize fizico-chimice asupra poluării solului, apelor de suprafaţă, precipitaţiilor atmosferice, sedimentelor din obiectele acvatice şi uleiurilor din transformatoarele şi condensatoarele sistemului electroenergetic al Republicii Moldova.

CAFC este  acreditat în sistemul naţional  de acreditare al Republicii  Moldova  şi corespunde  cerinţelor SR SM  EN 17025:2006, certificat de acreditare  LÎ-023  din 21 februarie 2014, valabil pînă la 20 februarie 2018.

Centrul efectuează analizele cromatografice şi spectrometrice de determinare în componentele mediului:

 •  ale pesticidelor organoclorurate (POC),

 •  bifenililor policloruraţi (BPC),

 •  hidrocarburilor poliaromatice (PAH),

 •  compuşilor organici volatili (VOC),

 •  poluanţilor incluşi în Directiva Cadru UE privind Apa (Water Frame Directive),

 •  a substanţelor prioritare incluse în Convenţia de la Stockholm,

 •  metalelor grele.

CAFC este dotat cu echipament modern ce permite utilizarea metodelor performante de analiză:

 • HP 6890  cromatograf de gaz ce efectuează analiza prin intermediul Detectorului cu captură de electroni (micro-ECD),   Detectorului termoionic  (NPD) şi Detectorului de Ionizare în Flacără (FID);

 • Agilent 7890 A  gaz-cromatograf cu Detector Selectiv de Masă 5975C;

 • AT 1200  cromatograf lichid de înaltă performanţă cu detectorul de fluorescenţă şi detectorul în domeniul UV-VIS  diod array (DAD);

 • SOLAAR 969 spectrometru de absorbţie atomică în flacără;

 • SOLAAR 969Z - spectrometru cu atomizare electrotermică în chiuvete de grafit;

 • ANALYTIKJENA - analizator de mercur.

Pentru asigurarea autenticităţii datelor obţinute, CAFC participă la încercări interlaboratoare de competenţă la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional organizate în cadrul Convenţiei de la Stockholm, Convenţiei pentru protecţia fluviului Dunărea, Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontieră a aerului pe distanţe lungi. Totodată, se analizează posibilităţile de extindere a listei de poluanţi analizaţi.

Activitatea Centrului se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare (ISO, EN,GOST etc.). Atît calificarea înaltă a angajaţilor, care au participat la stagieri în instituţiile de profil europene, cît şi dotarea laboratoarelor cu tehnică modernă cu performantă înaltă, asigură o veridicitate şi o precizie înaltă a rezultatelor învestigăţiilor.

 

 

Contacte:    
Şeful CAFC Olga Mihni - tel       : (022) 76-68-77
     e- mail: analiza@meteo.gov.md

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite