STAREA POLUĂRII AERULUI ATMOSFERIC ÎN ORAŞELE REPUBLICII

                                    în a.2011 (harta interactivă)

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ