ARDEREA MIRIŞTILOR ŞI A RESTURILOR VEGETALE  – PERICOL PENTRU MEDIUL INCONJURĂTOR!

 

Perioada de recoltare a culturilor agricole de pe cîmpuri, de cele mai multe ori, este însoţită de arderea necontrolată a miriştilor şi a resturilor vegetale provocînd consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

Conform  Legii  Republicii  Moldova  cu  privire  la  protecţia  mediului înconjurător, Nr. 1515-XII din 16 iunie 1993, capitolul 5, articolul 62 şi a Codului Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008,  art. 115 (3), este interzisă şi se sancţionează cu amendă arderea miriştilor, a învelişului vegetal uscat al perdelelor forestiere de protecţie, al cîmpurilor, arderea deşeurilor nocive în afara perimetrelor admise şi special amenajate.

Arderea miriştii duce la deteriorarea habitatului  păsărilor şi animalelor, distrugerea solului şi a valoroaselor microorganisme care oferă fertilitate solului.

Un pericol destul de mare prezintă incendierea miriştii în apropierea pădurilor, spaţiilor verzi, spaţiilor locative, în preajma staţiilor  de alimentare cu carburanţi, conductelor de gaz care s-ar putea solda cu o catastrofă ecologică. În  rezultatul  incendiilor, în aer sunt emanate diferite substanţe toxice monoxidul de carbon, dioxidul de sulf, funingine, oxizii de azot, hidrocarburile şi dioxinele, cei mai toxici şi periculoşi compuşi organici de compoziţie complexă. Aceste substanţe chimice pot cauza, chiar şi în cantităţi mici, intoxicaţii ale căilor respiratorii, afecţiuni ale sistemului nervos central, ale mucoasei ochiului, pătrunzînd nu doar în atmosferă, dar şi în solul şi apele din preajmă.

Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în luna iulie 2016, în oraşele monitorizate s-au atestat depăşiri ale concentraţiilor maxime admisibile (maxime momentane) pentru: suspensii solide  de 1,2-1,6 ori, dioxid de azot –   1,1-2,2 ori,  aldehida formică – 1,03-2,1 ori.

Concentraţia medie diurnă a depăşit norma sanitară pentru: suspensii solide  de 1,3-2,7 ori, timp de 21 zile; dioxid de azot – 1,1-2,7 ori, timp de 17 zile; fenol de 1,1-1,3 ori, timp de 7 zile şi aldehida formică – 2,3-13,7 în fiecare zi.

 Astfel, în scopul neadmiterii arderii miriştii, paielor, ierbii uscate din fîşiile  forestiere de protecţie şi a altor resturi vegetale, Inspectoratul Ecologic de Stat a emis o dispoziţie  prin care agenţii economici  care practică creşterea şi colectarea cerealelor, au fost preîntîmpinaţi şi informaţi despre pericolul care poate fi cauzat mediului în rezultatul arderii acestor resturi vegetale.

Pentru toate cazurile care vor fi depistate, inspectorii de mediu vor întocmi procese-verbale de contravenţie  administrativă şi vor determina prejudiciul cauzat mediului.[1]

Toate rămăşiţele vegetale trebuie reîntoarse (încorporate) în sol pentru a îmbunătăţi cît de puţin  fertilitatea solului.

Pentru eficacitate se recomandă gospodăriilor agricole  următoarele măsuri necesare de aplicat:  

-     de interzis fumatul şi focul deschis în lanuri, arii şi mirişti;

-     punctele de recoltare de dotat cu posturi antiincendiu amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenţiei rapide la stingerea incendiului;

-      de organizat paza lanurilor cu grîne în timp de noapte;

-      lanurile pe care se efectuează lucrări de råcoltare de asigurat cu tractoare cu pluguri, discuitoare  şi cisterne cu apă care se vor deplasa odată cu combinele la lanurile de recoltare;

-      de izolat lanurile cu grîne de păduri, drumuri şi căi ferate;

-     de efectuat alimentarea tehnicii de lucru cu carburanţi şi lubrifianţi în puncte de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul şi transvărsarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 100 metri faţă de acestea;

-      de interzis reparaţia tehnicii  în lanuri şi păduri;

-     paiele rezultate după recoltare şi combina de evacuat în două zile, iar miriştea de arat.

Respectarea acestor prevederi ne va scuti de sărăcirea solului, pierderi economice şi distrugerea mediului înconjurător.

 Pentru prevenirea creşterii concentraţiei periculoase a poluanţilor în aer, SHS avertizează despre inadmisibilitatea arderii miriştilor şi a altor resturi vegetale.

 

 DIRECŢIA  MONITORING AL CALITĂŢII  MEDIULUI

________________________________

[1] http://inseco.gov.md/2016/06/s-a-inceput-secerisul/

                                             

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ