RESURSE CLIMATICE EOLIENE

Sursele regenerabile de energie (energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, biomasa și biocombustibilii) constituie alternative la combustibilii fosili care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze [2].

Resursele climatice eoliene ale Republicii Moldova au fost studiate și descrise în publicații științifice fundamentale, realizate în ultimele decenii prin prisma potențialului energetic [6, 8, 9] sau a caracteristicilor spațio-temporale[7]. În prezenta lucrare ne-am propus o evaluare a modificărilor resurselor climatice eoliene prin prisma schimbărilor climatice, o analiză a evoluției în timp a principalilor indicatori  direcția, viteza vântului și calmul continuare...

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ