LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la activitatea hidrometeorologica

 Nr.l536-XIII  din  25.02.98

  Monitorul Oficial al R.Moldova nr.60-61 din 02.07.1998

 

 

Parlamentul adopta prezenta lege.

Prezenta lege   reglementeaza   activitatea  hidrometeorologica   pe teritoriul  Republicii  Moldova si are ca scop asigurarea cu  informatie hidrometeorologica  a  necesitatilor populatiei, economiei  si  apararii nationale, precum si ale autoritatilor publice.     

Capitolul 1  DISPOZITII GENERALE

Art.l. - Obiectivele prezentei legi sint:

a) stabilirea    cerintelor   legislative   fata   de    activitatea hidrometeorologica;

L) asigurarea  juridica  a  functionarii coordonate si  eficiente  a retelei hidrometeorologice nationale;

c) coordonarea  normelor  legislative nationale cu normele  juridice internationale in domeniul activitatii hidrometeorologice;

d) crearea conditiilor   pentru  formarea  relatiilor  de  piata  in domeniul  productiei,  colectarii, prelucrarii, analizei,  pastrarii  si uti-lizarii   (acordarii,  furnizarii)  informatiei  privind  starea   si poluarea mediului.

Art.2. - Activitatea  hidrometeorologica se desfasoara in mod unitar pe   intreg  teritoriul  tarii  in  baza  prevederilor  Constitutiei,  a prezentei  legi,  a recomandarilor Organizatiei  Meteorologice  Mondiale (O.M.M.) si a conventiilor internationale in domeniul hidroineteorologiei la care Republica Moldova este parte.

Art.3. - Activitatea hidroroeteorologica se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:

a) supraveghere  globala  cu  caracter complex,  sistemic,  continuu asupra starii si poluarii mediului;

b) unitate, argumentata  stiintific, a tehnologiilor de efectuare  a supravegherilor,   colectarii,   prelucrarii,  analizei,  pastrarii   si utilizarii informatiei privind starea si poluarea mediului pe.teritoriul tarii;

c) control si    supraveghere   metrologica   obligatorie,   conform standardelor  internationale,  a  mijloacelor de masurare  atilizate  la efectuarea observatiilor hidrometeorologice;

d) coordonare     si    integrare    a    activitatii     sistemulni hidrometeorologic  national  cu activitatea  retelei  hidroineteorologice mondiale;

e) accesibilitate,    veridicitate,   eficienta   in   utilizare   a informatiei  privind  starea reala si probabila a mediului  si  poluarea acestuia.

Art.4. - Activitatea  hidrometeorologica  in  Republica  Moldova  se realizeaza  de  catre  serviciul hidrometeorologic de stat,  denumit  in .continuare  Serviciu,  de  alte  institutii  care  dispun  de  licentele respective.

Art.5. - In sensul prezentei legi, se definesc urmatoarele notiuni:

activitate hidrometeorologica  - ansamblu de actiuni orientate  spre cunoasterea    starii   si   evolutiei   mediului,   deservirea   sferei social-economice, si dezvoltarea ei pe termen lung;

Serviciu - totalitatea  organelor, intreprinderilor,  institutiilor, centrelor, statiilor, posturilor, care se afla in relatii organizatorice si  tehnologice reciproce si asigura executarea unui complex de  lucrari  in domeniul  meteorologiei,  hidrologiei  si  in  domeniile  adiacente, inclusiv   climatologia,   agrometeorologia,  monitorizarea  starii   si poluarii  mediului, precum si prezentarea informatiei privind starea  si poluarea mediului si fenomenele pericuioase;

informatie specializata  - informatie cu destinatie speciala privind starea  si  poluarea  mediului, care  necesita  cheltuieli  suplimentare pentru   obtinerea,  prelucrarea,  analiza,  pastrarea  si   prezentarea acesteia in conformitate cu solicitarile consumatorilor;

Fondul National   de  Date  Hidrometeorologice  -  toate  datele  cu caracter hidrometeorologic privind starea si poluarea mediului, obtinute pe  teritoriul  Republicii  Moldova si in afara lui de  catre  subiectii retelei hidrometeorologice nationale;

observatii asupra   starii   si   poluarii   mediului   -   masurari instrumentale  si observatii vizuale asupra mediului in scopul evaluarii obiective   a   caracteristicilor  lui   meteorologice,   climatologice, aerologice,  hidrologice  si  agrometeorologice,  precum  si  aprecierii gradului de concentratie a poluantilor in mediu;

retea de observatii  -  sistem  de statii si posturi  stationare  si mobile, destinate observatiilor asupra starii si poluarii mediului;

retea de observatii departamentala - statii si posturi de observatii hidrometeorologice care nu intra in componenta Serviciului;

monitorizare   a  mediului  -  sistem  de  observatii,  evaluare  si prognozare a starii si poluarii mediului;

prognoza - prevedere   fundamentata   stiintific  privind   evolutia fenomenului hidrometeorologic;

avertizare -  prognoza  a fenomenului  hidrometeorologic,  elaborata pentru o anumita ramura a economiei nationale sau beneficiar, in care se indica aparitia, sfirsitul si intensitatea acestuia;

fenomene hidrometeorologice   periculoase  -  fenomene  care,   prin intensitatea  lor,  timpul aparitiei, durata si aria de  extindere,  pot provoca  sau  au provocat prejudicii materiale populatiei  si  economiei nationale;

poluare extrem  de  inalta  a mediului - nivel al  concentratiei  de poluanti  a  caror  actiune de scurta durata poate cauza  sau  a  cauzat prejudicii  sanatatii populatiei, regnului animal si vegetal,  agentilor economici.

 

Capitolul II  SARCINILE SI STRUCTURA SERVICIULUI

Art.6. - Sarcinile Serviciului sint:

1) pe plan national:

a) monitorizarea  mediului  in vederea protectiei populatiei  contra fenomenelor  hidrometeorologice periculoase, a prevenirii sau diminuarii pagubelor ce pot fi cauzate de acestea;

b) satisfacerea  necesitatilor  populatiei,  economiei  si  apararii nationale,   precum   si   autoritatilor  publice   privind   informatia hidrometeorologica;

c) constituirea   si   gestionarea   Fondului   National   de   Date Hidrometeorologice,  necesar  pentru fundamentarea hidrometeorologica  a proiectarii,    executarii    si   exploatarii   diverselor    obiective social-economice  si  pentru  elaborarea strategiilor de  dezvoltare  pe termen lung a economiei nationale;

d) efectuarea   observatiilor   asupra   poluarii  mediului   si   a consecintelor  ei, conform parametrilor chimici, fizici,  hidrobiologici si radioactivi si analiza datelor obtinute;

e) analiza si  sintetizarea sistematica a conditiilor meteorologice, agrometeorologice  si  hidrologice  formate,  precum  si  a  informatiei privind  gradul  de poluare a mediului pe teritoriul  tarii,  asigurarea elaborarii si editarii matenalelor de regim si informative;

f) efectuarea de cercetari stiintifice in domeniul hidrometeorologic;

g) tinerea, in  comun  cu  organele interesate ale  ministerelor  si departamentelor,  a  evidentei  de stat a resurselor  acvatice  potrivit indicilor  cantitativi si calitativi si utilizarea acestora conform unui sistem unic, tinerea cadastrului apelor;

h) participarea,  in modul stabilit, la lucrarile comisiilor de stat si   departamentale   pentru  examinarea   consecintelor   calamitatilor naturale,  ale  catastrofelor  si accidentelor  generate  de  fenomenele hidrometeorologice periculoase si de poluarea aerului, apei si solului;

i) inzestrarea  retelei  de  observatii cu utilaj si  aparataj  care asigura  obtinerea,  colectarea,  prelucrarea si  difuzarea  informatiei hidrometeorologice;

j) elaborarea  actelor  normative,  a metodicilor  ce  reglementeaza activitatea hidrometeorologica in conformitate cu normele internationale;

k) asigurarea    respectarii   regulamentelor   de   metrologie   si standardizare,  exercitarea  supravegherii  metrologice  interne  asupra mijloacelor de masurare;

1) eliberarea  pentru  agentii  economici a  autorizatiilor  privind deschiderea statiilor si posturilor hidrometeorologice departamentale si exercitarea controlului asupra activitatii lor;

m) acordarea informatiei specializate, la cererea beneficiarilor, pe baza de contract;

2) pe plan international:

a) participarea  la  schimbul  de informatii  in  cadrul  sistemului mondial de observatii hidrometeorologice;

d) indeplinirea obligatiilor ce decurg din conventiile si acordurile Inteinationale la care Republica Moldova este parte.

Art.7. - Serviciul include:

a) reteaua de   observatii   care  consta  din  statii  si   posturi meteorologice,      hidrologice,     aerologice,      aviameteorologice, agrometeorologice  si  alte  statii si posturi specializate,  precum  si centre  de  hidrometeorologie  si centre de observatii  asupra  poluarii mediului;

b) laboratoarele de observatii asupra poluarii mediului;

c) Fondul National de Date Hidrometeorologice.

Art.8. - (1)  Administrarea  Serviciului  este  asigurata  de  catre directorul acestuia numit de Guvern.

(2) Directorul  Serviciului indeplineste functia de reprezentant  al Republicii  Moldova  in O.M.M. in conformitate cu  regulamentul  acestei organizatii.

Art. 9. - Serviciul  este  persoana  juridica,  are  stampila  sa  cu imaaginea   Stemei   de  Stat  a  Republicii  Moldova  si cu denumirea Serviciului, dispune de cont in banca.

 

Capitolul III  FINANTAREA ACTIVITATII HIDROMETEOROLOGICE

Art.10. - (1)  Finantarea activitatii hidrometeorologice se  asigura din:

a) bugetul de stat si bugetele locale;

b) fondurile extrabugetare;

c) platile beneficiarilor de informatie specializata;

d) alte surse neinterzise de legislatie.

(2) Din mijloacele  bugetului  de  stat sint  finantate  activitatea hidrometeorologica  de  importanta nationala, cotizatiile de  membru  al O.M.M. si- al altor organizatii hidrometeorologice internationale, precum si   lucrarile  speciale  de  lichidare  a  consecintelor  ca1amitatilor naturale, catastrofelor si accidentelor.

(3) Activitatea   hidrometeorologica   orientata   spre   reaiizarea programelor  teritoriale  de  protectie  a  naturii  se  finanteaza  din mijloacele bugetelor locale.

(4) Volumul finantarii activitatii hidrometeorologice pe anul curent, este stabilit de legea bugetului si este mentionat in bugetul de stat si in bugetele locale in mod di-stinct.

(5) Activitatea  hidrometeorologica poate fi desfasurata si in  baza de  contract, la comanda persoanelor juridice si fizice, sub conditia de a  nu fi in detrimentul lucrarilor finantate de la buget, precum si  din mijloacele fondurilor ecologice sau altor fonduri, si de a se incadra in programele de protectie a naturii.

(6) In scopul     sporirii    potentialului    de    productie    si tehnico-stiintific  al Serviciului, asigurarii eficientei in  realizarea programelor social-economice, pot fi constituite fonduri speciale.

 

Capitolul IV  PROGNOZE SI AVERTIZARI

Art.ll. - Serviciul    este    obligat   sa    elaboreze    prognoze hidrometeorologice  de  interes public, cu difuzarea lor in  mass-media, precum   si   prognoze  specializate  (agrometeorologice,   aeronautice, climatice,   de   dispersie  si  deplasare  a  poluantilor  chimici   si radioactivi).

Art.12. - La  cererea  persoanelor  juridice  si  fizice,  Serviciul furni.zeaza  informatia hidrometeorologica privind fenomenele din  trecuţ la  un  pret  ce nu depaseste cheltuielile pentru  serviciile  prestate. Serviciul poate refuza furnizarea de date si informatii in cazul in care acestea ar cauza prejudicii securitatii nationale.

Art.13. - Avertizarile    privind   fenomenele    hidrometeorologice periculoase  si  poluarea  extrem de inalta a mediului  sint  comunicate neintirziat  populatiei, autoritatilor administratiei publice centrale, precum  si  persoanelor  juridice  interesate,  conform  planului-schema aprobat  de organele abilitate, folosind in acest scop toate  mijloacele de comunicatii.

Art.14. - Serviciul  este  unica  persoana  juridica  pe  teritoriul Republicii  Moldova  care  elaboreaza  prognoze  si  avertizari  privind fenomenele hidrometeorologice periculoase.

 

Capitolul V  ORGANIZAREA RETELEI DE OBSERVATII

Art.15. - Pentru      amplasarea     statiilor     si     posturilor hidrometeorologice,  Serviciului i se dau in folosinta terenuri in modul stabilit de legislatie.

Art.16. - In  scopul  asigurarii unor observatii  reprezentative  si continue,   in  jurul  statiilor  si  posturilor  hidromete&rologice  se instituie  zone  de  protectie. Regulile de executare  a  lucrarilor  in aceste zone sint anexate la prezenta lege.

Art.17. - Terenurile  si  spatiile  acvatice incluse  in  zonele  de protectie ale statiilor si posturilor hidrometeorologice nu sint retrase de  la detinatorii de terenuri si spatii acvatice, ci sint utilizate  de acestia  in conformitate cu regulile de executare a lucrarilor in aceste zone.

Art.18. - Terenurile  pe  care sint amplasate statiile si  posturile hidrometeorologice nu sint pasibile retragerii. In cazurile prevazute de legislatie, aceste terenuri pot fi retrase pentru necesitati de stat ori obstesti.   Odata  cu  aceasta,  transferarea  statiilor  si  posturilor hidrometeorologice   intr-un  alt  loc  (constructia  cladirilor,  altor obiective)  se efectueaza din contul si cu eforturile  intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor carora li se atribuie terenurile.

 

Capitolul VI RETEAUA DE OBSERVATII DEPARTAMENTALA

Art.19. - Ministerele,  departamentele si alte persoane juridice pot deschide  statii  si posturi de observatii hidrometeorologice  numai  in baza  licentei  eliberate de Serviciu, cu conditia respectarii de  catre aceste  persoane  a  standardelor de efectuare si prelucrare  primara  a observatiilor.

Art.20. - Serviciul  are dreptul  de a  exercita  controlul  asupra respectarii   prevederilor   art.19  de  catre  statiile  si   posturile departamentale de observatii hidrometeorologice.

Art.21. - Producatorii   informatiei  privind  starea  si   poluarea mediului  care  nu  fac  parte  din Serviciu,  indiferent  de  tipul  de proprietate,  forma juridica de organizare si subordonare, prezinta,  in modul  stabilit,  rezultatele observatiilor si productia informativa  in Fondul National de Date Hidrometeorologice.

Art.22. - Persoanele  juridice  si fizice sint obligate sa  comunice subdiviziunilor     teritoriale    ale    Serviciului,     autoritatilor administratiei    publice    locale   despre   calamitatile    naturale, catastrofele, accidentele, nerespectarea proceselor tehnologice care pot provoca sau au provocat poluarea mediului si alte urmari periculoase, ce pericliteaza   viata   si   sanatatea  populatiei,  precum   si   despre deteriorarea sau distrugerea utilajului hidrometeorologic.

Capitolul VII FONDUL NATIONAL DE DATE HIDROMETEOROLOGICE

Art.23. - Serviciul  este  unicul detinator al Fondului National  de Date   Hidrometeorologice.  Evidenta  si  utilizarea  acestui  fond   se efectueaza in modul stabilit de Serviciu.

 

Capitolul VIII  REGLEMENTAREA DE STAT A UTILIZARII REZULTATELOR ACTIVITATII . HIDROMETEOROLOGICE

Art.24. - Functiile  reglementarii de stat a utilizarii rezultatelor activitatii  hidrometeorologice  sint exercitate de Parlament 'si  Guvern prin  stabiiirea  normelor,  regulilor, modalitatilor  si  volumului  de utilizare a informatiei hidrometeorologice de catre persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de organizare.

Art.25. - Serviciul  are  dreptul  de  a  efectua  controlul  asupra utilizarii   rezultatelor   activitatii  hidrometeorologice   de   catre persoanele  juridice,  indiferent  de  tipul  de  proprietate  si  forma juridica de organizare. 

                                   :

Capitolul IX RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI

Art.26. Nerespectarea   prevederilor   prezentei  legi  de   catre persoanele  juridice  si  fizice atrage dupa  sine  raspunderea  civila, administrativa sau penala in caz de:

a) distrugere  sau  deteriorare a  obiectivelor  hidrometeorologice, sustragere  sau  deteriorare a utilajului si echipamentului  din  cadrul acestor obiective;

b) incalcare  a  regulilor  de executare a lucrarilor in-  zonele  de protectie ale statiilor si posturilor hidrometeorologice;

c) deschidere  neautorizata a statiilor si posturilor de  observatii hidrometeorologice;

d) nerespectare  a standardelor de efectuare si prelucrare primara a observatiilor;

e) elaborare  a  prognozelor si avertizarilor hidrometeorologice  de catre persoanele juridice si fizice care nu fac parte din Serviciu.

 

Capitolul X  COLABORAREA INTERNATIONALA

Art.27. - Colaborarea  internationala in domeniul hidrometeorologiei se  desfasoara  in  baza conventiilor si acordurilor la  care  Republica Moldova este parte.

Art.28. - Serviciul reprezinta si apara interesele tarii in domeniul hidrometeorologiei  in  relatiile cu organizatiile internationale si  cu serviciile  hidrometeorologice  din alte tari,  coordoneaza* activitatea desfasurata  de  persoanele Juridice si fizice din Republica Moldova  in domeniul mentionat.

 

Capitolul XI DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.29. - Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii. Art.30. - In  termen  de  2  luni, Serviciul va  aduce  actele  sale normative in conformitate cu prevederile prezentei legi. Art.31. - Guvernul, in termen de 3 luni:

a) va aduce actele sale normative in conformitate cu prezenta lege;

b) va asigura   revizuirea  sau  anularea  de  catre  ministere   si departamente a actelor normative ce contravin prezentei legi;

c) va adopta  acte  normative care vor asigura  aplicarea prezentei legi.

 

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Dumitru MOTPAN

Chisinau, 25 februarie 1998. Nr. 1536-XIII.

 

Anexa la Legea cu privire la activitatea hidrometeorologica REGULILE de executare a lucrarilor in zonele de protectie ale statiilor si posturilor hidrometeorologice

1. Prezentele  reguli  se  extind asupra zonelor  de  protectie  ale statiilor   si   posturilor  meteorologice,   hidrologice,   aerologice, agrometeorologice, limnologice, de bilant hidric, aeronautice etc.

2. In componenta    statiilor   si   posturilor   hidrometeorologice mentionate la pct.l se includ:

a) platformele    meteorologice   (terenuri   limitate,    destinate amplasarii  utilajului  si aparatajului cu care se executa programul  de cercetari si masurari) ;

b) statiile meteorologice si aerologice de radiolocatie;

c) constructiile   si   instalatiile  hidrometrice   (piloni,   mire limnimetrice, jaloane, balize, limnigrafe, debitmetre etc.);

d) utilajul si aparatajul de control asupra poluarii mediului.

3. In zonele    de    protectie   ale   statiilor   si    posturilor hidrometeorologice, fara autorizatia Serviciului, se interzic:

a) constructia cladirilor si a altor obiective;

b) executarea sistemelor de irigare si desecare;

c) executarea lucrarilor de constructie si montaj, de dinamitare;

d) amplasarea  statiilor  de alimentare cu  combustibil,  amenajarea locurilor de parcare a mijloacelor de transport;

e) plantarea   arborilor,  arbustilor,  depozitarea  ingrasamintelor minerale, amplasarea gunoistilor, deversarea substantelor toxice.

4. In zonele    de    protectie   ale   statiilor   si    posturilor hidrometeorologice,  lucrarile specificate la pct.3 se efectueaza  numai in baza autorizatiei eliberate de Serviciu.

5. In z.onele   de   protectie  ale  statiilor  si  posturilor   care efectueaza  observatii  meteorologice, se admite  executarea  lucrarilor specificate  mai  jos  la  urmatoarele distante  minime  de  la  granita exterioara a platformei meteorologice:

a) constructia  cladirilor  si  a altor obiective -  la  o  distanta minima  de 10 inaltimi ale unor cladiri izolate si la o distanta  minima de  20 inaltimi ale unor instalatii, care formeazam de-a lungul platformei meteorologice o fisie continua pe o distanta considerabila;

b) plantarea  arborilor  si arbustilor - la o distanta mininima de  10 inaltimi  ale  unor  arbori  si arbusti si la o distanta  minima  de  20 inaltimi  ale  perdelei forestiere pe o lungime considerabila  in  jurul platformei meteorologice.

6. In limitele   zonelor  de  protectie  ale  statiilor  aerologice, geofizice  si  altor  statii care efectueaza  radiosondarea  atmosferei, observatii  meteorologice,  de  radiolocatie  si  geofizice,  executarea lucrarilor specificate mai jos se permite la urmatoarele distante minime de la cladirile statiei:

a) constructia  cladirilor  si a altor obiective - la o distanta  de 270 m;

b) constructia  soselelor,  cailor  ferate, liniilor  de  troleibuz, liniilor  electrice de inalta tensiune, instalatiilor energetice - la  o distanta de 300 m.

7. In jurul statiilor si posturilor hidrologice sint instituite zone de  protectie (terenuri, spatii acvatice) pe o raza de200 m de la  locul de amplasare a utilajului si aparatajului.

Constructia digurilor temporare in obiective acvatice se admite la o disfranta minima de 500 m de sectiunea hidrometrica.

8. In jurul posturilor  de  control privind poluarea  atmosferei  si apelor  de  suprafata  se  interzice construirea  obiectivelor  care  ar provoca deformari esentiale ale starii mediului inconjurator.a

 Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ