Administraţia  Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul de Suport Logistic

ro en ru Principal                                                                                                                                                                            

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţie difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Centrul Administrativ

 

 

Centrul administrativ (în continuare Centrul) este o subdiviziune structurală a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (în continuare Ц Serviciu), care include în componența sa totalitatea structurilor de suport administrativ (management instituțional, management economico-financiar, dezvoltare informațională și geo-informațională) și este responsabilă pentru organizarea activității acestora.

Centrul are misiunea de a analiza situația și problemele aferente domeniului hidrometeorologic, de a asigura realizarea obiectivelor de dezvoltare strategică a instituției și de a promova managementul eficient al proceselor administrative: instituționale, economico-financiare și informaționale sau de altă natură din competența Serviciului, asigurând raportul dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

 

Centrul asigură realizarea misiunii având următoarele funcții de bază:

 

- realizarea obiectivelor de dezvoltare strategică a instituției, prin asigurarea implementării, monitorizarea şi raportarea asupra executării documentelor de politici aferente domeniului hidrometeorologic sau conexe;

-  aplicarea actelor normative și reglementarea juridică, prin elaborarea şi prezentarea, spre emitere a actelor normative și administrative, potrivit domeniului de competență, asigurarea corectitudinii și legalității aplicării acestora;

-  elaborarea şi prezentarea propunerilor de politici și de buget pe domeniul hidrometeorologic, prin elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea gradului de implementare a acestuia, inclusiv elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;

-  supravegherea şi controlul, prin monitorizarea activităţii subdiviziunilor Serviciului, analiza continuă sau periodică a unor informaţii potrivit competențelor, verificarea respectării prevederilor actelor normative, realizate în limitele şi în conformitate cu legea;

-   gestionarea proceselor administrative potrivit domeniilor de activitate / competență;

-   prestarea serviciilor publice potrivit legislației.

 

Centrul realizează funcţiile stabilite în următoarele domenii de activitate:

 

-  managementul resurselor umane și asistența juridică;

-  managementul documentelor și suportul informațional;

-  comunicarea, cooperarea, relațiile publice interne și internaționale;

-  planificarea și dezvoltarea economico-financiară, evidență contabilă;

- dezvoltarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (în continuare TIC),
   inclusiv a sistemelor geografice informaționale (în continuare SIG);

-  gestionarea Fondului național de date hidrometeorologice.

        

 

 

 

Contacte:    
Şef Centrul Administrativ Cristina Movileanu tel      : (022) 77-36-03
    e-mail:cristina.movileanu@meteo.gov.md

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite