Administration  Meteorology Hydrology Financial Departement

ro en ru Home                                                                                                                                                       

  W A R N I N G S

   Current weather

   Forecast    Weather analysis    Climatic characterizations    Environment quality

   Unusual phenomena and records

  Terminology and measurement units

  Legend

  News

  Public awareness

  Informative materials and       publications

  History

  International activity

  Technical & Scientific Support

   National and international institutions

  Legislation

  Services

  Information in the mass-media

  National and international projects

  Conditions for using

  Contacts

Treşcilo Lidia, Şef Direcţiei Meteorologie

Serenco L., Şef Direcţiei Hidrologie

Şef Direcţiei Monitoring al calităţii mediului  Gavril Gîlcă

    Rambler's Top100 Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ