INFLUENŢA  ACTIVITĂŢILOR  UMANE  ASUPRA RADIOACTIVITĂŢII  NATURALE  A  MEDIULUI

 

Prin diversele sale activităţi, gospodăreşti sau tehnologice, omul contribuie la modificarea radioactivităţii naturale a mediului şi la expunerea la radiaţii a populaţiei aflate în zona unor astfel de activităţi. Principalele activităţi prin care se modifică radioactivitatea mediului sunt :

 

· Exploatările miniere (de cărbune, uraniu sau oricare alt tip), exploatările petroliere şi de gaze naturale.

· Producerea de energie electrică în centralele electrice pe bază de combustibil fosil (cărbune, petrol, gaz) sau turbă.

· Utilizarea îngrăşămintelor fosfatice şi de potasiu cu conţinut ridicat (peste normal) de izotopi radioactivi naturali la fertilizarea solurilor

· Producerea de energie electrică în centralele nucleare.

 

 Ultima activitate presupune exploatarea minieră a zăcămintelor uranifere. Rocile bogate în uraniu şi în descendenţii săi radioactivi sunt supuse unui proces tehnologic specific, până la obţinerea combustibilului nuclear propriu-zis. În fiecare etapă a procesului poate avea loc o redistribuire a izotopilor radioactivi naturali prin aducerea la suprafaţă a rocilor uranifere, prin depozitarea în diverse locuri a materialului radioactiv, prin transportul dintr-un loc în altul după nevoile tehnologice sau prin efluenţii gazoşi sau lichizi deversaţi (controlat sau nu) în mediu, în timpul procesului de prelucrare. La aceasta se adaugă împrăştierea necontrolată a izotopilor radioactivi naturali cât şi artificiali din combustibilul nuclear în caz de accident nuclear.

 

      Modelul traectoriei de deplasare a maselor de aer contaminate
                                          de la centrala Fukushima I, Japonia

 

Catastrofa nucleară de la Centrala Atomo-Electrică de la Cernobîl, după amploarea şi impactul asupra oamenilor, mediului înconjurător, mentalităţii şi altor aspecte socio-umane, va intra în istoria civilizaţiei ca un grav cataclism tehnogen cu un efect global şi de lungă durată. Această avarie a dezvăluit omenirii faptul, că tehnologiile nucleare pot aduce nu doar folos, ci conţin în sine,(în caz dacă sunt ignorate cerinţele necesare de securitate), un înalt potenţial de distrugere în masă. Industria atomică sovietică a suferit în urma acestui accident un adevărat şoc. Ca ecou, al acestui eveniment, tehnologiile nucleare din alte state, la fel, au început să fie privite de societate drept o bombă cu un efect întârziat, declanşându-se astfel, o adevărată „febră radiofobică”. Acest sindrom este resimţit şi la momentul actual în rîndurile populaţiei ca urmare a recentului accident nuclear produs la Centrala  Atomo-Electrică de la Fukushima Daiichi, declanşat în urma hazardelor naturale care au avut loc în 11 martie curent în Japonia.

   În conformitate cu relatarea oficială a Centrului pentru Incidente şi Urgenţe al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena, Austria, accidentul de la Fukushima Daiichi este atribuit în prezent la categoria a V conform scării internaţionale de evenimente nucleare şi radiologice, ceea ce înseamnă accident nuclear cu consecinţe locale - cauză a emisiilor de material radioactiv în mediul chiar şi în condiţii de implementare  a măsurilor necesare de diminuare a acestora.

 

Echivalentul debitului dozei ambientale în afara Centralei Atomo-Electrică de la Fukushima oscilează în jurul valorii de 0,25 mSv oră, sau de circa 800 de ori mai mare decât fondul gama natural specific zonei. Din considerentele că Republica Moldova este situată la o distanţă de peste 8500 km şi condiţiile atmosferice condiţionează mişcarea maselor de aer poluate cu radionuclizi spre Oceanul Pacific, consecinţele avariei la Centrala Atomo-Electrică de la Fukushima nu vor prezintă pericol.Actualmente, conform legislaţiei în vigoare Serviciul Hidrometeorologic de Stat este instituţia responsabilă la nivel naţional, pentru monitorizarea radioactivităţii mediului şi dispune de cea mai vastă reţea de supraveghere a echivalentul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, măsurătorile fiind efectuate la 17 staţii din teritoriul republicii, inclusiv regiunea din stânga Nistrului, conform unui  program stabilit de monitorizare: 0700, 2000 zilnic.

 

În circumstanţa recentului accident nuclear produs în Japonia, începînd cu 14 martie curent aceste măsurători au fost înteţite, astfel nivelul fondului radioactiv fiind monitorizat în fiecare 2 ore. Informaţia privind echivalentul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama este inclusă în  buletinul zilnic «Starea poluării de fond a atmosferei», elaborat de către Grupul Prognoze a Poluării de Fond a Aerului Atmosferic a Centrului Monitoring a Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului (CMCAARM) şi plasat operativ pe site-ul oficial al Serviciului Hidrometeorologic de Stat www.meteo.md, astfel  informaţia dată fiind  accesibilă pentru mass-media, cît şi instituţiile interesate de profil. Totodată acest buletin este  transmis instanţelor organelor de stat conform unei scheme aprobate de difuzare a informaţiei la nivel naţional. 

 

Conform Normelor fundamentale de radioprotecţie NFRP 2000 (Monitorul Oficial,5 aprilie 2001,  ¹ 764-765) limita de avertizare privind debitul dozei de expoziţie a radiaţiei gama constituie 25 mR/h (aproximativ 0,25 μSv/h).*

În baza datelor colectate şi estimate de la reţeaua SHS valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei-gama  pe teritoriul Republicii Moldova în 14 – 23 martie curent, au variat:

 

la Nord:   08  – 19 μR/h (0,08 – 0,19 μSv/h);

în centru: 08– 17 μR/h (0,08– 0,17 μSv/h);

la Sud:      09 – 17 μR/h (0,09 – 0,17 μSv/h).

 

La staţia Chişinău valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei-gama au variat în limitele 08–17 μR/h (0,08 – 0,17  μSv/h). Astfel, estimînd valorile obţinute, constatăm că în perioada 14-23 martie curent echivalentul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe întreg teritoriul republicii nu a depăşit limitele de avertizare 0,25 μSv/h iar nivelele înregistrate s-au situat în limitele specifice teritoriului republicii.

În cazul depistării nivelului de radiaţie de 0,25 μSv/h şi mai mult, este aplicat Ordinul  Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a MAI “Cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunii privind organizarea şi efectuarea observării radiative, chimice şi înştiinţarea în caz de contaminare radiativă şi chimică în protecţia civilă” din 09.11.2010 şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul

Serviciul Hidrometeorologic de Stat imediat raportează conform schemelor aprobate de avertizare urgentă a instituţiilor abilitate privind depăşirea echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama.

 

Valorile maxime a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama la staţia Chişinău în perioada 11  - 23 martie 2011

În afară de parametrul monitorizat sus menţionat, programul de activitate privind supravegherea radioactivităţii mediului a CMCAARM al SHS include şi alte măsurători şi în special, determinarea concentraţiilor radionuclizilor  naturali şi artificiali în aerosoli şi depuneri atmosferice, apă de suprafaţă, sol necultivat. În acest aspect, ca reprezentanţi ai instituţiilor naţionale de specialitate, cu toată fermitatea comunicăm, că situaţia radiologică din republică, nu prezintă nici-un pericol elocvent pentru mediu şi sănătatea populaţiei, iar controlul calităţii produselor alimentare, de larg consum şi a materialelor de construcţie fabricate în ţară cât şi importate de peste hotarele ei, sunt permanent sub vizorul organelor şi serviciilor naţionale de profil. 

În încheiere, dorim să concluzionăm, că tehnologiile nucleare sunt şi vor fi utilizate în practica de toată ziua, înlocuind alte tehnici, care nu pot face faţă cerinţelor actuale ale progresului mereu crescânde. Utilizarea în siguranţă a acestor tehnici şi activităţi, fără cazuri de suprairadiere nejustificată şi poluare a mediului înconjurător, sunt unele din obiectivele primordiale ale tuturor ţărilor progresiste, care au drept scop de a controla şi direcţiona utilizarea energiei nucleare doar în folosul omenirii, realizând astfel năzuinţa lui Albert Einstein „Energia atomului pentru pace”. * (1mR/h 0,01 μSv/h)

 

 

Violeta Bălan,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat,  Republica Moldova

       Ionel Bălan, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

Gavril Gilca, Serviciul Hidrometeorologic de Stat,  Republica Moldova

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ