ACORD DE COLABORARE

 

 

Astăzi, 29.06.2021, la sediul central al Serviciului Hidrometeorologic de Stat a avut loc ședința comună cu reprezentanții Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor”, reprezentat de către Veaceslav Potop, director general interimar, în scopul semnării Acordului de Cooperare între ambele instituții.
      Prezentul Acord stabilește cadrul de cooperare între Serviciul Hidrometeorologic de Stat și Administrația de Stat a Drumurilor, în vederea cooperării întru utilizarea rezultatelor a monitoringului meteorologic și schimbului operativ de informații, între părți, reieșind din domeniul specific de activitate al fiecărei părți.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ